Vitajte

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Naše priority sú:

Diskrétnosť

Kvalitná práca

Spokojnosť zákazníka

Predtým než začneme s Vami spolupracovať

Uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné doklady, ktoré zoradíme, zaúčtujeme a vytvoríme všetky dohodnuté výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nezrovnalosti, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí. V rámci spolupráce taktiež realizujeme zasielanie výkazov na jednotlivé inštitúcie elektronicky (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad).

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • odoslanie daňového priznania na daňový úrad.

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka 
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • odoslanie daňového priznania na daňový úrad

Mzdy a personalistika

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy 
 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne

Daňové priznanie

 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby 
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • Výpočet odloženej dane 
 • Výpočet splatnej dane
 • Daň z pridanej hodnoty 
 • Daň z motorových vozidiel 
 • Daň zo závislej činnosti 
 • Daň z nehnuteľnosti

Evidencia majetku

 • spracovanie pokladničných dokladov 
 • spracovanie pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene) 
 • spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
 • evidencia krátkodobého hmotného majetku

Zakladanie firiem

 • založenie s.r.o.
 • založenie a.s.
 • zmeny v obchodných spoločnostiach

Cenník

Konečná cena je vždy výsledkom analýzy potrieb konkrétneho klienta, určuje sa na základe dohody s klientom v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb. V rámci spracovania účtovníctva je ekonomické poradenstvo bezplatné.

Spracovanie účtovníctva – základná paušálna sadzba: od 60 €/mes. 

Spracovanie účtovníctva – základná paušálna sadzba: od 120 €/mes.

10,€ /zamestnanec/mes.

Základná sadzba: od 60, € v jednoduchom účtovníctve a od 120, € v podvojnom účtovníctve.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Po analýze Vašich predstáv dokážeme vytvoriť presnú cenovú kalkuláciu. Vaše požiadavky na cenové kalkulácie a bližšie informácie ohľadom účtovných služieb adresujte na náš e-mail.

Kontakty

CENTAURES, s.r.o.
Sĺňavská 22
821 06 Bratislava

prevádzka: 
Bajkalská 22
821 09 Bratislava

kontaktná osoba
Ing. Tomáš Jurek
phone: +421 903 432 244
e-mail: info@centaures.sk

Rýchla správa

polia označené * sú povinné